Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

Η γενική προκήρυξη της ΕΟΚ για τη νέα χρονιά

Ανακοινώθηκε από την ΕΟΚ η γενική προκήρυξη για την περίοδο 2012-13 που έχει ως εξής:ΑΡΘΡΟ  1ο:   ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Η Ε.Ο.Κ.  κατά την αγωνιστική περίοδο 2012-2013,  θα διοργανώσει και θα
τελέσει τα παρακάτω Πρωταθλήµατα,  τα οποία και προκηρύσσει,  που θα
διεξαχθούν µε µέριµνα και ευθύνη της,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του ισχύοντος
Αθλητικού Νόµου,  του Καταστατικού της,  των Κανονισµών της,  καθώς και των
Κανονισµών Παιδιάς :

α) Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών  :
    Χρονικό διάστηµα διεξαγωγής  15/09/2012 – 30/05/2013.
β) Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών :
    Χρονικό διάστηµα διεξαγωγής  16/09/2012 - 30/04/2013
 γ) Πρωτάθληµα Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών : 
         Χρονικό διάστηµα διεξαγωγής    6/10/2012 - 30/05/2013
δ) Πρωτάθληµα Β΄ Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών:
        Χρονικό διάστηµα διεξαγωγής    7/10/2012 - 30/04/2013
ε) Πρωτάθληµα Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας  Ανδρών:
        Χρονικό διάστηµα διεξαγωγής  14/10/2012 – 30/04/2013

στ) Πρωτάθληµα Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών :
        Χρονικό διάστηµα διεξαγωγής    6/10/2012 - 30/05/2013
ζ) Πρωτάθληµα Α2 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών :
        Χρονικό διάστηµα διεξαγωγής    7/10/2012 - 30/04/2013

η) Πανελλήνιο   Πρωτάθληµα    Εφήβων  :
        Χρονικό διάστηµα διεξαγωγής Προκριµατικών   27/04 – 1/05/2013
        &  Τελικών    8 - 12/05/2013.
θ) Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Νεανίδων :
        Χρονικό διάστηµα διεξαγωγής   Προκριµατικών   27/04 – 1/05/2013
        &  Τελικών    8 - 12/05/2013.
ι)   Πανελλήνιο   Πρωτάθληµα   Παίδων 
    Χρονικό διάστηµα διεξαγωγής   Προκριµατικών   8 – 12/05/2013
        &  Τελικών    20 - 24/06/2013.

ια) Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Κορασίδων 
    Χρονικό διάστηµα διεξαγωγής   Προκριµατικών   8 – 12/05/2013
        &  Τελικών    20 - 24/06/2013.
Οι προκριµατικοί και τελικοί αγώνες των Πανελληνίων Πρωταθληµάτων Παίδων
και Koρασίδων, Εφήβων και Νεανίδων πιθανόν να τελεσθούν αντίστροφα, ανάλογα
µε τις υποχρεώσεις των Εθνικών Οµάδων.
Στις τελικές φάσεις των Πανελληνίων Πρωταθληµάτων Εφήβων,  Παίδων,
Νεανίδων και Κορασίδων θα πάρουν µέρος έξι (6) Σωµατεία και συγκεκριµένα:
Α)  Ο νικητής των αγώνων πρόκρισης µεταξύ των Πρωταθλητών ΕΚΑΣΑΜΑΘ,
ΕΚΑΣΧ, ΕΚΑΣΚΕΜ, ΕΚΑΣ∆ΥΜ και ΕΣΚΑΘ.
Β)  Ο νικητής των αγώνων πρόκρισης µεταξύ των Πρωταθλητών ΕΣΚΑΗ,
ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ, ΕΣΚΑΚ και ΕΣΚΑΒ∆Ε.
Γ) Ο νικητής των αγώνων πρόκρισης µεταξύ των Πρωταθλητών ΕΣΚΑΣΕ, ΕΚΑΣΚ,
ΕΣΚ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ,  ΤΕ ∆Ω∆/ΣΟΥ και Νικητής των Τοπικών Επιτροπών ΣΑΜΟΥ,
ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ. 2
Οι πρωταθλητές της ΤΕ ΧΙΟΥ, ΤΕ ΣΑΜΟΥ και ΤΕ ΛΕΣΒΟΥ θα αγωνισθούν µεταξύ
τους και ο νικητής θα συµµετάσχει στον Γ’ Όµιλο για την πρόκριση στο Πανελλήνιο
Πρωτάθληµα.
∆) Ο πρωταθλητής ΕΣΚΑ 
Ε) Ο πρωταθλητής ΕΚΑΣΘ και
ΣΤ) Ο πρωταθλητής ΕΣΚΑΝΑ.
Η πρώτη φάση των Πανελλήνιων Πρωταθληµάτων διοργανώνεται από τις
Αθλητικές Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές και η δεύτερη και τρίτη φάση από
την Ε.Ο.Κ.

ιβ) Ειδικό Πρωτάθληµα για την άνοδο στην Γ΄ Εθνική Κατηγορία Ανδρών (2ος
Όµιλος Νότου) :
         Χρονικό διάστηµα διεξαγωγής 19 -  23/06/2013.
  Στο Πρωτάθληµα αυτό δικαιούνται να πάρουν µέρος οι πρώτοι νικητές των
Πρωταθληµάτων Α΄ Κατηγορίας των Τοπικών Επιτροπών Λέσβου,  Χίου,  Σάµου,
∆ωδεκανήσου και της Ένωσης Κυκλάδων.

ιγ) Ειδικό Πρωτάθληµα για την άνοδο στην Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών:
         Χρονικό διάστηµα διεξαγωγής 19 - 24/06/2013.
Στο Πρωτάθληµα αυτό δικαιούνται να πάρουν µέρος εις µεν τον Όµιλο Νότου οι
πρώτοι νικητές των Πρωταθληµάτων Α΄  Κατηγορίας Γυναικών ΕΣΚΑΒ∆Ε, ΕΣΚΑΗ,
ΕΚΑΣΚ, ΕΣΚΑΣΕ, ΕΣΚΑΚ, ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ, ΕΣΚ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ, ΤΕ ΛΕΣΒΟΥ, ΤΕ ΧΙΟΥ,
ΤΕ ΣΑΜΟΥ και ΤΕ ∆Ω∆/ΝΗΣΟΥ,  εις δε τον Όµιλο Βορρά οι πρώτοι νικητές των
Πρωταθληµάτων Α΄ Κατηγορίας Γυναικών   ΕΚΑΣΑΜΑΘ,  ΕΚΑΣΚΕΜ,  ΕΚΑΣ∆ΥΜ,
ΕΣΚΑΘ και ΕΚΑΣΧ.
         Σηµειώνεται,  ότι οι Πρωταθλητές ΕΣΚΑ,  ΕΣΚΑΝΑ και ΕΚΑΣΘ ανέρχονται
απευθείας στην Α2΄ Εθν. Κατηγορία και εντάσσονται στους οµίλους της, όπου λόγω
έδρας ανήκουν.
Τα υπόλοιπα Πρωταθλήµατα (Τοπικά)  προκηρύσσονται,  διοργανώνονται και
διεξάγονται µε µέριµνα και ευθύνη των οικείων Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών, οι
οποίες πρέπει να τηρούν υποχρεωτικά το Καταστατικό,  τους Κανονισµούς και τη
Γενική Προκήρυξη της Ε.Ο.Κ., καθώς και τις διατάξεις των Ειδικών Προκηρύξεών της,
όπου αυτές είναι απαραίτητο να τηρούνται (π.χ. ηλικίες Πρωταθληµάτων Εφήβων -
Νεανίδων κ.λ.π., άνοδος - υποβιβασµός οµάδων κ.λ.π.). Ιδιαίτερα υπογραµµίζεται ότι
είναι υποχρεωτική η αποστολή και έγκριση ή µη, από το ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ., όλων των
Προκηρύξεων των οικείων Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών.
   Η µη τήρηση των άνω υποχρεώσεων καθιστά άκυρες αυτοδικαίως όλες τις µη
κοινοποιηθείσες και µη εγκριθείσες από το ∆.Σ.  της ΕΟΚ Προκηρύξεις και ως εκ
τούτου και τα Πρωταθλήµατα που διεξήχθησαν, µε άµεση δυσµενή συνέπεια τη µη
συµµετοχή Πρωταθλητού,  από Πρωτάθληµα που διεξήχθη άκυρα,  σε τελική φάση
Πανελληνίου Πρωταθλήµατος (π.χ. Εφηβικού, Νεανίδων κ.λ.π.).
          Οι Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές πρέπει απαραίτητα να τελειώσουν τα
Πρωταθλήµατα Α΄ Κατηγορίας Ανδρών (όπου απαιτείται),  Α΄ Κατηγορίας
Γυναικών (όπου απαιτείται),  Εφήβων,  Παίδων,  Νεανίδων και Κορασίδων το
αργότερο 10  ηµέρες πριν από την έναρξη των αντιστοίχων Πρωταθληµάτων
(Πρόκρισης ή Πανελληνίων).
           Εφιστάται η προσοχή των Ενώσεων και των Τοπικών Επιτροπών στην
τήρηση των παραπάνω προθεσµιών, για την περάτωση των Πρωταθληµάτων τους,
γιατί σε αντίθετη περίπτωση οι Πρωταθλητές τους  θα αποκλείονται από τα αντίστοιχα
Πρωταθλήµατα.
           Τονίζεται ιδιαίτερα ότι δεν θα γίνεται δεκτή για συµµετοχή στα παραπάνω
Πρωταθλήµατα (Ειδικά ανόδου στη Γ΄ Εθν.  Ανδρών –  Α2  Εθν.  Γυναικών και
Πανελλήνια)  οµάδα που θα προέρχεται από Πρωτάθληµα, στο οποίο πήραν µέρος
λιγότερα από τέσσερα  (4) Σωµατεία.
           Οι Ενώσεις και οι Τοπικές Επιτροπές υποχρεούνται να στέλνουν στην ΕΟΚ
την τελική κατάταξη των αντιστοίχων Πρωταθληµάτων τους. 3
           Η ΕΟΚ διατηρεί το δικαίωµα να υπαγάγει µεµονωµένα Σωµατεία γειτονικών
περιφερειών, σε Πρωτάθληµα που διοργανώνει Ένωση ή Τοπική Επιτροπή.
           Τα ακριβή χρονικά όρια τέλεσης του καθενός από τα παραπάνω
Πρωταθλήµατα, καθώς και οτιδήποτε αφορά στην διοργάνωσή τους, θα καθοριστούν
µε τις Ειδικές Προκηρύξεις, που θα εκδοθούν έγκαιρα (από την ΕΟΚ ή τις Ενώσεις ή
τις Τοπικές Επιτροπές).

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
         
Στους αγώνες Πρωταθληµάτων και Κυπέλλου Ελλάδας θα χρησιµοποιηθούν
υποχρεωτικά δερµάτινες µπάλες Spalding,  µη εφαρµοζόµενης της παρ. 5  του
άρθρου 37 των Κανονισµών της Ε.Ο.Κ.
        Ειδικά στα Πρωταθλήµατα Γυναικών  και το Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών
θα χρησιµοποιούνται υποχρεωτικά οι νέου τύπου µπάλες (size – 6).
        Τα γηπεδούχα Σωµατεία υποχρεούνται να προµηθεύουν την φιλοξενούµενη
οµάδα για τις ανάγκες της προθέρµανσης των Αθλητών-Αθλητριών της µε έξι (6),
τουλάχιστον,  µπάλες Spalding,  όµοιες   µε αυτή που θα χρησιµοποιηθεί για τον
αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 3ο:  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
      
Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των αγωνιζοµένων Σωµατείων καθορίζονται
στις διατάξεις των Κανονισµών της ΕΟΚ που αναφέρονται παραπάνω.
        Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η συµµετοχή των Σωµατείων στα εθνικά Πρωταθλήµατα
και το Κύπελλο Ελλάδας,  είναι υποχρεωτική,  σύµφωνα µε τους Κανονισµούς της
Ε.Ο.Κ.
Η διάταξη αυτή δεν αφορά τα Πανελλήνια Πρωταθλήµατα και τα Ειδικά
Πρωταθλήµατα Ανόδου Ανδρών και Γυναικών.
          Τα Σωµατεία που θα πάρουν µέρος στα Πρωταθλήµατα Εθνικών Κατηγοριών 
Ανδρών πρέπει υποχρεωτικά να συµµετάσχουν και στα Πρωταθλήµατα Παίδων. Σε
αντίθετη περίπτωση,  δεν θα έχουν δικαίωµα συµµετοχής στα Πρωταθλήµατα των
Κατηγοριών τους.
        Τα Σωµατεία που θα πάρουν µέρος στα  Πρωταθλήµατα Εθνικών Κατηγοριών
Γυναικών πρέπει υποχρεωτικά να συµµετάσχουν σε ένα από τα Πρωταθλήµατα
Κορασίδων ή Νεανίδων.  Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα έχουν δικαίωµα συµµετοχής
στα Πρωταθλήµατα των Κατηγοριών τους.
        Για τα  Τοπικά Πρωταθλήµατα Ανδρών & Γυναικών  αποφασίζουν ανάλογα οι
Ενώσεις & Τοπικές Επιτροπές.

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΑΘΛΗΤΕΣ-ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
      
α) Στα Πρωταθλήµατα δικαιούνται να πάρουν µέρος οι Αθλητές - Αθλήτριες που
πληρούν τις προϋποθέσεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόµου και του Άρθρου 36 των
Κανονισµών της Ε.Ο.Κ..
        Κάθε Σωµατείο δικαιούται να παρατάσσει, σε κάθε αγώνα, µέχρι 12 Αθλητές -
Αθλήτριες.
Τα παραπάνω ισχύουν για όλα τα Πρωταθλήµατα Ανδρών και Γυναικών που
διοργανώνουν η Ε.Ο.Κ., οι Ενώσεις και οι Τοπικές Επιτροπές.
Στα Πρωταθλήµατα Α2, Β’ και Γ΄ Εθνικών Κατηγοριών Ανδρών θα δηλώνονται
υποχρεωτικά στην δωδεκάδα τέσσερις (4)  αθλητές µέχρι είκοσι δύο (22)  ετών,
δηλαδή γεννηθέντες το έτος 1990 και νεώτεροι.  4
Σας γνωρίζουµε ότι στο περιορισµό των αλλοδαπών Καλαθοσφαιριστών –
στριών που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στα Πρωταθλήµατα των Εθνικών
κατηγοριών (Β’, Γ’ ανδρών και Α2 γυναικών), δεν συµπεριλαµβάνονται οι αλλοδαποί
Καλαθοσφαιριστές, το δελτίο των οποίων έχει εκδοθεί πριν το 15ο έτος της ηλικίας
τους.
Σηµειώνεται ότι στη ρύθµιση αυτή περιλαµβάνονται µόνο αθλητές – τριες των
Σωµατείων των οποίων το δελτίο αθλητικής ιδιότητας έχει εκδοθεί για πρώτη φορά
στο ίδιο Σωµατείο και οι αθλητές –τριες εξακολουθούν να αγωνίζονται στο εν λόγω
Σωµατείο.

β) Στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Εφήβων δικαιούνται να πάρουν  µέρος  Αθλητές που γεννήθηκαν τα έτη   1994, 1995, 1996 και µέχρι δύο (2)   παίδες γεννηθέντες το έτος 1997 .
          
γ)  Στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Παίδων δικαιούνται να πάρουν µέρος Αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 1997 και νεώτεροι.

δ)  Στο  Πανελλήνιο  Πρωτάθληµα  Νεανίδων  δικαιούνται  να  πάρουν   µέρος
Αθλήτριες που γεννήθηκαν τα έτη 1994, 1995, 1996  και µέχρι τρεις (3)  κορασίδες
γεννηθείσες το έτος 1997.

ε)  Στο  Πανελλήνιο  Πρωτάθληµα  Κορασίδων  δικαιούνται  να πάρουν µέρος
Αθλήτριες που γεννήθηκαν το έτος 1997 και νεώτερες.
           Τα αναφερόµενα στις παραγράφους β, γ, δ και ε θα ισχύσουν τόσο στα Τοπικά
Πρωταθλήµατα,  όσο και στις προκριµατικές και   τελικές φάσεις των Πανελληνίων
Πρωταθληµάτων.
           Η χρησιµοποίηση κορασίδων και παίδων στα Πρωταθλήµατα Νεανίδων και
Εφήβων δεν θα αποτελεί πρόβληµα στην Ε.Ο.Κ. για την  σύγχρονη διεξαγωγή των
δύο Πρωταθληµάτων.
        Επισηµαίνεται ότι στην προκριµατική και τελική φάση των Πανελληνίων
Πρωταθληµάτων δικαίωµα συµµετοχής θα έχουν αποκλειστικά και µόνον δώδεκα
(12) Αθλητές – Αθλήτριες, που θα αναγράφονται σε ονοµαστική κατάσταση η οποία
θα κατατίθεται,  πριν από την έναρξη του πρώτου αγώνα κάθε φάσης,  στην
γραµµατεία των αγώνων,  χωρίς δικαίωµα αντικατάστασης Αθλητή ή Αθλήτριας,  για
οποιονδήποτε λόγο και αιτία κατά την διάρκεια της διοργάνωσης. Η αντικατάσταση
Αθλητών – Αθλητριών επιτρέπεται µόνο από την προκριµατική φάση στην τελική.
               Εφιστάται   ιδιαιτέρως η προσοχή των ∆ιοικήσεων των Ενώσεων και των
Τοπικών Επιτροπών ότι οι ηλικίες που αναφέρονται παραπάνω είναι δεσµευτικές και
πρέπει να συµµορφωθούν προς τις άνω διατάξεις,  προκειµένου,  σε αντίθετη
περίπτωση να αποφευχθούν οι εκ των Κανονισµών και της παρούσης επιβαλλόµενες
δυσµενείς για τα Σωµατεία συνέπειες και κυρώσεις,  µεταξύ των οποίων και η µη
συµµετοχή των Πρωταθλητών, µη συµµορφωθείσης Ένωσης ή Τοπικής Επιτροπής
στους αγώνες του οικείου Πανελληνίου Πρωταθλήµατος (π.χ. Εφηβικού – Νεανίδων
κλπ.).

ΑΡΘΡΟ  5ο :  ∆ΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
              
Οτιδήποτε αφορά στα δελτία ταυτότητας Αθλητών-Αθλητριών, αναφέρεται
στο Άρθρο 41  των Κανονισµών της ΕΟΚ,  πλην του χρόνου ισχύος των ∆ελτίων
Υγείας τους,  που εφαρµογή έχει το άρθρο 33-παρ.9 του Ν.2725/1999 (ισχύς ενός
έτους).

ΑΡΘΡΟ  6ο :   ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Α)  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Για τη βαθµολογία των Σωµατείων ισχύουν όσα ορίζει το Άρθρο 47 των
κανονισµών της ΕΟΚ (2  βαθµοί για τη νίκη, 1  βαθµός για την ήττα –
συµπεριλαµβανοµένου και του αγώνα που χάθηκε από οµάδα που απέµεινε µε
λιγότερους-ες των δύο (2)  παικτών-τριών /  άρθρο 21Κανονισµών Παιδιάς –  και 0
βαθµοί για αγώνα που χάθηκε από υπαιτιότητα).

Β)  ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Για την κατάταξη ισχύει το άρθρο 48 παρ.  2, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του
άρθρου 46, παρ. 3γ και παρ. 4.
 Σε περίπτωση ισοβαθµίας :
          α)  Αν οι οµάδες που ισοβαθµούν είναι δύο (2), τότε λαµβάνονται υπόψη οι
βαθµοί από τους µεταξύ τους αγώνες (νίκες – ήττες – µηδενισµοί).
Αν οι οµάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθµών, τότε λαµβάνεται υπόψη ο συντελεστής
πόντων (goal average)  στους µεταξύ τους αγώνες.
           β) Αν συνεχίζεται η ισοβαθµία, τότε λαµβάνεται υπόψη o συντελεστής πόντων
(goal average) σε όλους τους αγώνες τους στον όµιλο που συµµετείχαν.
           γ)  Αν οι οµάδες που ισοβαθµούν είναι περισσότερες από δύο (2),  τότε
καταρτίζεται βαθµολογικός πίνακας µε τους βαθµούς που συγκέντρωσαν, οι οµάδες
που ισοβαθµούν, στους µεταξύ τους αγώνες και µε βάση το πίνακα αυτό γίνεται η
µεταξύ τους κατάταξη.
           δ) Αν όµως από τον παραπάνω πίνακα προκύψει νέα ισοβαθµία, τότε για τις
οµάδες που συνεχίζουν να ισοβαθµούν,  λαµβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων
(goal average) στους µεταξύ τους αγώνες.
          ε)  Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθµία,  τότε λαµβάνεται υπόψη o
συντελεστής πόντων (goal average)   σε όλους τους αγώνες τους στον όµιλο που
συµµετείχαν.
           στ) Σε περίπτωση πολλαπλής ισοβαθµίας και αφού µετά την εφαρµογή των
παραπάνω κριτηρίων η ισοβαθµία περιοριστεί µόνο σε δύο οµάδες, τότε αυτόµατα
εφαρµόζεται η διαδικασία των παραγράφων α και β.
           Αν η ισοβαθµία αφορά σε περισσότερες των δύο οµάδων,  τότε
επαναλαµβάνεται η διαδικασία της παραγράφου γ.
O  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΟΝΤΩΝ (GOAL AVERAGE)  ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ∆ΙΑΙΡΕΣΗ
ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕ Η ΟΜΑ∆Α ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ ΠΟΥ ∆ΕΧΘΗΚΕ.
∆ιευκρινίζεται ότι σύµφωνα µε το Άρθρο 47 –  παρ. 2η (όπως αυτή
τροποποιήθηκε),  τα αποτελέσµατα των αγώνων που έδωσε Οµάδα που
υποβιβάστηκε,  λόγω µη προσέλευσης σε δύο (2) αγώνες  ή αποχώρησης από την
συνέχεια του Πρωταθλήµατος,  λαµβάνονται υπόψη στην διαµόρφωση του γενικού
βαθµολογικού πίνακα της περιόδου.

ΑΡΘΡΟ  7ο : ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ-ΚΡΙΤΕΣ-ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ
        

Οι ∆ιαιτητές, Κριτές και Κοµισάριοι των αγώνων ορίζονται από την ΚΕ∆ της
ΕΟΚ. 6

ΑΡΘΡΟ  8ο :   ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΦΕΣΕΙΣ
        
α)  Οι ενστάσεις που αναφέρονται σε περιπτώσεις κακής εφαρµογής
Κανονισµών Παιδιάς, εκδικάζονται σε Α΄ και Β΄ βαθµό από τα προβλεπόµενα στον
ισχύοντα Κανονισµό ∆ιαιτησίας Όργανα .
β) Οι υπόλοιπες ενστάσεις εκδικάζονται από την Επιτροπή Πρωταθλήµατος
της Ε.Ο.Κ. ή τον Αθλητικό ∆ικαστή, ανάλογα.
Οι αποφάσεις της παραγράφου β΄ προσβάλλονται µε προσφυγή,  ενώπιον του
Α.Σ.Ε.Α.∆.

ΓΕΝΙΚΑ

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα Προκήρυξη,  τους
Κανονισµούς της Ε.Ο.Κ.,  καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από
διευκρίνιση ή συµπλήρωση, αποφασίζει το ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ..
Σε περίπτωση που τροποποιηθούν διατάξεις των Κανονισµών µέχρι την
έναρξη των Πρωταθληµάτων,  θα ισχύσουν σ΄ αυτά,  εφόσον κοινοποιηθούν 48
ώρες πριν την έναρξη των Πρωταθληµάτων στα δικαιούµενα συµµετοχής Σωµατεία.
Η παρούσα Γενική Προκήρυξη πρέπει να κοινοποιηθεί, µε µέριµνα των
∆ιοικήσεων των Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών, προς όλα τα Σωµατεία της δύναμής της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου